torstai 24. heinäkuuta 2008

Hallitus esittää puun myyntituloille osittaista veroa

Lisäys 28.11. Asia on jo edennyt eduskuntaan. Tiedote hallituksen esityksestä ja itse esitys (pdf).

Lisäys 11.9. [Hallitus on kiireiltään saanut metsien ensiharvennuksen verovapautta koskevan lain lausuntokierrokselle 10.9.2008. Ensiharvennuksen verovapaudestahan maaliskuussa päätettiin. Hallituksen esityksen mukaan verovapuden saisi 1.4.2008-31.8.2008 tehdyistä kaupoista, joiden perusteella maksettava puun myyntitulo on saatu viimeistään 31.12.2009 myyjän tilillä. Esityksen mukaan ensiharvennuksena pidettäisiin hakkuuta, "joka on kohdistunut metsään, jonka puuston keskiläpimitta ennen hakkuuta 1,3 metrin korkeudelta maanpinnasta mitattuna on enintään 16 senttimetriä".

Mielenkiintoisia veroselvityspyyntöjä ja -valituksia on siis tiedossa. Jonkinlaiset todisteet kannattaa siis puuston keskiläpimitasta hommata.

Ongelmaksi koettuun verovähennyksen pienentymiseen verohuojennetuissa puukaupoissa hallitus tarjoaa ratkaisuksi uutta metsävähennystä. VM:n tiedotteen mukaan

Metsävähennystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että uusi korotettu vähennys koskisi vähennykseen oikeutetun henkilön omistamia kaikkia metsäkiinteistöjä koko Suomen alueella, jos kiinteistö on vastikkeellisesti hankittu 1.1.1993 jälkeen. Vähennystä korotettaisiin siten, että vuotuisen metsävähennyksen saisi tehdä 60 prosentin suuruisena puun myyntitulosta.

Metsävähennys muuttuisi verovelvolliskohtaiseksi, jolloin metsän omistaja voisi vähentää käyttämättä olevan metsävähennyksen miltä tahansa omistamaltaan metsäkiinteistöltä saadusta metsätalouden pääomatulosta. Metsänomistajan verovuonna ja aikaisempina verovuosina tekemien metsävähennysten yhteismäärä ei voisi kuitenkaan ylittää 60 prosenttia metsänomistajan verovuoden lopussa omistamien metsäkiinteistöjen hankintamenojen yhteismäärästä. Muutos ehdotetaan otettavaksi käyttöön takautuvasti siten, että uusimuotoisen vähennyksen saisi tehdä jo vuoden 2008 verotuksessa.

Metsävähennyksen uudistamisella pyritään puun saannin turvaamisen ohella myös kannustamaan metsänomistajia lisäämään metsäomistustensa määrää, jotta edistettäisiin metsätilojen koon kasvattamista ja omistuksen keskittämistä sellaisille omistajille, jotka harjoittavat aktiivista metsätaloutta.


Samana päivänä annettiin myös tiedote tulevasta perintöverouudistuksesta. Hallituksen aikaisempi esityshän olisi ollut perustuslain vastainen. Hallitus korjaa esitystä siten, että yritysten ja maatilojen taseet tullaan repimään auki perintöverotuksen yhteydessä ja yritystoimintaan liittymätön omaisuus verotetaan normaalisti.

VM:n tiedotteen mukaan:
Täydentävällä esityksellä perintö- ja lahjaverolakiin lisättäisiin säännös, joka rajoittaisi huojennuksen saamista yrityksen sijoitusluonteisten varojen osalta. Mikäli sijoitusluonteisten varojen arvo vähennettynä yrityksen lyhytaikaisilla veloilla muodostaisi yli puolet siirtyvästä yritysvarallisuudesta, arvostettaisiin sijoitusluonteiset varat käypään arvoonsa. Perintö- tai lahjaveroa olisi tällöin suoritettava näiden varojen käyvästä arvosta lyhytaikaisten velkojen ylittävältä osalta. Muu yritysvarallisuus arvostettaisiin pääsääntöisesti 20 prosenttiin arvostamislain mukaisesta arvostaan.

Sijoitusluonteisia varoja olisivat rahoitusomaisuus ja omaisuuslajista riippumatta julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahasto-osuudet ja joukkovelkakirjat sekä muut vastaavat sijoitusvarat. Samoin sijoitusomaisuuteen luettaisiin muut kuin elinkeinotoimintaa välittömästi palvelevat kiinteistöt ja kiinteistöarvopaperit.

Huomioon otettaisiin myös välillisen omistuksen tilanteet. Kohdeyrityksen varoihin ja velkoihin lisättäisiin sen välitöntä tai välillistä omistusosuutta vastaava osa sellaisten yritysten varoista ja veloista, joista kohdeyritys välittömästi tai välillisesti omistaa vähintään 20 prosenttia.


Tässähän päädytään juuri siihen, mitä Katainen ja hallitus yrittivät välttää perumalla ajatuksensa maatilojen ja yritysvarallisuuden perintöverottomuudesta. Suurentamalla verohuojennusta 80 prosenttiin pyrittiin välttämään yritysten taseiden avaaminen perintöverotuksen yhteydessä. -- Nyt se siis on esityksen mukaan joka tapauksessa tulossa.

Ei ihme, että hallitus antoi esityksensä perintöverotuksesta juuri eilen, medialla kun oli muuta pohdittavaa UPM:n ja StoraEnson ilmoitettua tehtaiden lakkauttamisista.]***

[Hakukoneet näyttävät tuovan tähän uutissatiiriin paljon oikeaa tietoa etsiviä, heille kerrottakoon, että metsien ensiharvennusten verovapaus oli yliasiamies Esko Ahon ehdotus jota hallitus ei ole vielä toteuttanut, lupaillut kyllä syksyn mittaan esitykset eduskuntaan viedä. Tarkempia tietoja ei ole vielä kenelläkään: maa- ja metsätalousministeriön ylijohtajan Aarne Reunalan mukaan esityksen soveltamiseen liittyy vielä lukuisia avoimia yksityiskohtia. Koska hakkuille ei voi saada päällekkäisiä tukia, metsänomistajilla riittää vaivaa miettiessä valitseeko esimerkiksi kestävän metsänhoidon rahoituslain mukaisen ns. kemera-tuen vai verohuojennuksen. Vanha tuttu kemera lienee suurimmalle osalle edullisempi (katso tarkemmin Verolupaukset sekoittivat metsänomistajat:
Metsänomistajien keskuudessa vallitsee Metsänomistajien liitto Järvi-Suomen aluejohtajan Pauli Rintalan mukaan suuri epätietoisuus siitä, miten veroedun pystyy hyödyntämään. Metsänhoitoyhdistysten puhelimet soivat jatkuvasti, kun metsänomistajat pyytävät neuvoja. Vastauksia he eivät saa, koska yhdistyksissäkään ei tiedetä toimintaohjeita.

Verohuojennusten valmisteluun osallistuneen maa- ja metsätalousministeriön ylijohtajan Aarne Reunalan mukaan esityksen soveltamiseen liittyy vielä lukuisia avoimia yksityiskohtia. Koska hakkuille ei voi saada päällekkäisiä tukia, metsänomistajilla riittää pähkäiltävää miettiessään, valitsevatko he esimerkiksi kestävän metsänhoidon rahoituslain mukaisen ns. kemera-tuen vai verohuojennuksen.

Verohyödyn saaminen on metsänomistajien omalla vastuulla. Heidän on itse ilmoitettava metsäveroilmoituksessa, minkä hyödyn haluavat käyttää.

Tarkempia tietoja ja ohjeita saadaan vasta sitten, kun kansanedustajat ja virkamiehet palaavat lomiltaan. (KSML 9.8.2008)


Ensiharvennus on 20-30 vuotiaan metsän hoitoa. Nimi on harhaanjohtava. Aikaisemmista metsänhoidollisista toimenpiteistä ensiharvennus poikkeaa siten, että siitä saattaa saada jo puunmyyntituloa mikäli aikaisemmat hoitotoimenpiteet on tehty kunnolla. Puuta ostavat yhtiöt saattavat ottaa ensiharvennuksen tehtäväkseen, mikäli kuitupuuta olisi tarjolla vähintään 35-40 kuutiota hehtaarilta. Hallitus esittää eduskunnalle puunmyyntitulon verohuojennuksia, katso tarkemmin Hesarin uutista. Metsäverotuksesta tarkemmin esimerkiksi Farmit.netissä.]

Lisäys 22.8.: Virkamiesten palaillessa lomilta tietoja alkaa tihkua: saadakseen ensiharvennuksen verovapauden kaupat on tehtävä viimeistään 31.8.2008, eli pian. Tosin on vielä määrittelemättä miten ensiharvennus lakiin määritellään.

Juuri STT kertoi pikku-uutisessa, että verohuojennukset pienentävät myös verovähennyksiä. Huojennuksen ollessa prosenttia saa menoista verovähennystä saman 50 prosenttia. (Katso esim. Verkkouutiset tai Aamulehti 22.8.)

Asiasta löytyy myös valtiovarainministeriön tiedote:
Hallitus päätti 23.7.2008 keventää puun myyntitulojen verotusta puun saannin turvaamiseksi. Metsänomistajat saavat osittaisen veronhuojennuksen 1.4.2008 jälkeen tehdyistä metsänhakkuu- tai puun hankintasopimuksista, joista saadut tulot on maksettu vuoden 2010 loppuun mennessä. Ajanjaksolla 1.4.2008-31.12.2009 saaduista, metsätalouden pääomatulona verotettavasta puun myyntitulosta on 50 prosenttia verosta vapaata tuloa, ja ajanjaksolla 1.1.2010-31.12.2010 myyntitulosta on 25 prosenttia verosta vapaata tuloa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Minna Upola p. (09) 160 33168***

Julkaistu: 00:05
Päivitetty: 00:08

HTT

Hallitus esittää puun myyntitulon osittaista verottamista metsäteollisuuden puun saannin turvaamiseksi. Vero on 50 prosenttia, ja se tulee voimaan takautuvasti 1. huhtikuuta 2008 alkaen.

Vero on voimassa ensi vuoden loppuun. Vuonna 2010 vero on 25 prosenttia.

Uuden toimenpiteen tarkoituksena on turvata metsäteollisuuden puun saanti siinäkin tapauksessa, että Venäjän puutullien seuraava korotus toteutuisi vuoden 2009 alussa.

Hallituksen esitys menee tuntuvasti pitemmälle kuin aiemmin esitetty ensiharvennuksien verotus, sillä uusi vero koskisi kaikkea puukauppaa.

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoi tiedotustilaisuudessa, että EU:n komissio on hyväksynyt järjestelyn. Vanhanen kiitteli komissiota ja sen puheenjohtajaa Jose Manuel Barrosoa Suomen tukemisesta tässä asiassa.

Vanhasen mukaan tilanne puukaupassa on ollut tänä vuonna hälyttävä. Verolla yritetään saada suomalaiset metsäomistajat myymään puutaan. Jos tämä ei onnistu, siitä seuraisi Vanhasen mukaan katastrofi.

"Kansantalous supistuisi merkittävästi ja tulisi kymmeniätuhansia työttömiä", Vanhanen sanoi.

Myös valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok) patisteli matsänomistajia "kansallisiin talkoisiin".

Vero lisää valtion verotuloja ensi vuonna noin 170 miljoonaa euroa. Lisäksi ensiharvennusten verotus tuo vajaat 10 miljoonaa euroa.

Kaikki suuret metsäyhtiöt kertovat tällä viikolla osavuosituloksensa, ja yhtiöiden on etukäteen arveltu kertovan uusista saneeraustoimista. Tänään tuloksestaan kertovat huonoimmassa tilanteessa olevat Metsäliitto ja M-real, huomenna vuorossa ovat UPM ja Stora Enso.

Vanhanen toivoi tiedotustilaisuudessa, että ennen kuin metsäyhtiöt tekevät pysyviä ratkaisuja esimerkiksi tehtaiden sulkemisista, ne antaisivat nyt metsänomistajille aikaa todistaa, että kotimaistakin puuta löytyy.


(Vertaa HS)

1 kommentti:

Raimo kirjoitti...

Kaksikielisyys maksaa Suomelle 1-2 miljardia euroa vuodessa.

Lokakuun lopussa 1915 lähti suomalainen lähetystö Tukholmaan: senaattori Otto Stenroth, Samuli Sario, A. H. Saastamoinen ja Axel Lille. Aaro Pakaslahti kertoo tästä teoksessaan Suomen politiikka maailmansodassa. Ruotsin valtakunnanmarsalkka kreivi Douglas vaati Suomelta Pohjois-Suomea (Kemijoki rajaksi) ja tarjosi korvaukseksi "niin suuren osan Venäjän Karjalaa kuin se haluaisi".

Suomalaisten lähetystö ei kuitenkaan halunnut luovuttaa Pohjois-Suomea, mitä Ruotsi yritti anastaa vielä 1918.

lyyxem.freehostia.com/teljo.htm


Presidentti Relander kaatui ruotsalaismielisyyteensä kuusi vuotta sitten [1931]. Olin mukana siinä kokouksessa, jossa maalaisliitto päätti olla asettamatta presidentti Relanderia uudelleen presidenttiehdokkaaksi. Ja se tapahtui juuri hänen ruotsalaisystävällisen politiikkansa takia.

Presidentti Svinhufvud ei kaatunut yksin ruotsalaisystävälliseen politiikkaansa, mutta se kuitenkin hyvin oleellisesti edisti hänen kukistumistaan.

- Veikko Heiskanen, kansanedustaja (ml), professori

lyyxem.freehostia.com/1930.htm


Veikko Heiskanen oli geofyysikko ja geodeetti. Maalaisliiton kansanedustaja 1933-1936. 1935 sai eduskunnassa lain sukunimien suomalaistamisesta (Lex Heiskanen), jolla 250 000 suomalaista muutti vierasperäisen sukunimensä suomalaiseksi. Ohion yliopistossa 1950-61 Veikko Heiskanen johti tiedemiesryhmää, jonka salaisena tehtävänä oli laskea mannertenvälisten ydinohjusten tarkkoja lentoratoja ja osumatarkkuutta.


http://lyyxem.freehostia.com/lehti-2-1937.htm

Vuonna 1905 yleistä äänioikeutta vastusti "Huusis"-lehti. Linkissä Tuulispään pilapiirros.

Piikkilangalla aidattu koulu Espoossa talvella 1908

Vähävaraisten torpparien ja muonamiehien ponnistuksilla syntyi Luukkaan eli Luukin kansakoulu vuonna 1906. Jouluna 1907 C.G. Avellan teetti koulurakennuksen ympärille piikkilanka-aidan sekä karkoitti kevätlukukauden alussa kouluun pyrkivät lapset pois.

http://suomenmaa.bravehost.com/

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Viimeisimmät kirjoitukset